មាតិកាតែមួយតែត្រូវបង្ហោះទៅកាន់បណ្តាញសង្គមជាច្រេីនផ្សេងគ្នា តេីមានកម្មវិធីអ្វីអាចជួយបាន?

មាតិកាតែមួយតែត្រូវបង្ហោះទៅកាន់បណ្តាញសង្គមជាច្រេីនផ្សេងគ្នា តេីមានកម្មវិធីអ្វីអាចជួយបាន?

បច្ចុប្បន្នការប្រេីប្រាស់បណ្តាញសង្គមមានច្រេីនប្រពន្ធ័ណាស់ យេីងជាអ្នកកាន់ page ឫ apps ណាមួយដែលត្រូវចែករំលែកពត័មានអោយស្ថាប័នឫ ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានគ្រប់បណ្តាញដែលអតិថិជន ឫអ្នកអានរបស់យេីងគាត់កំពុងប្រេីប្រាស់ដែរ។
តេីអ្វីទៅជា Social Media ? ចង់ដឹងទេ

តេីអ្វីទៅជា Social Media ? ចង់ដឹងទេ

តេីអ្នកដឹងទេថា សព្វថ្ងៃមានចំនួនអ្នកប្រេីប្រាស់ប៉ុន្មានលាននាក់ នៅលេីបណ្តាញសង្គមនីមួយៗ?